KULLANIM KOŞULLARI

 

 

Kullanıcılar, Site’ye kayıt yaptırmalarıyla birlikte işbu kullanım koşullarının tamamını okuduklarını, içeriğini bütünü ile anladıklarını ve bütün hükümlerini kabul ettiklerini ve onayladıklarını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

Toplanzi.com işbu kullanım koşulları dokümanını mevzuat gereklilikleri nedeniyle ve/veya herhangi bir sebep göstermeksizin tek taraflı olarak değiştirme ve iptal etme hakkına sahiptir.

 

Kullanıcılar işbu kullanım koşulları dokümanıyla sınırlı olmamak üzere Site’de yayımlanan her türlü beyan, açıklama ve bilgilendirmeye uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

 

1.     Tanımlar:

toplanzi.comKullanıcıların kayıt olmak suretiyle Site’de oluşturulan topluluklara ilgi alanlarına göre üye olarak topluluklar dahilinde düzenlenecek toplantı, organizasyon, etkinlikleri vs. takip edebilecekleri ve katılım durumlarını bildirebilecekleri, aynı zamanda da üyelerin site kullanım koşullarına uygun olarak topluluk oluşturabilecekleri internet sitesidir. Bu dokümanda “Toplanzi” olarak anılacaktır.

 

Topluluk Yöneticisi” Sitede belirtilen kurallara uygun olarak kendi topluluğunu oluşturan, topluluğun yönetimini elinde bulunduran Site kullanıcısıdır.

 

“Üye”  http://toplanzi.com sitesine kayıt olan site kullanıcıları

 

Kullanıcı” Topluluk yöneticisi ve/veya üye olarak toplanzi.com sitesini kullanan tüm kullanıcılar

 

“Link” Site üzerinden Site içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden Site’ye dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

 

“İçerik” Site’de yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

 

 

2.     Kullanım ve Üyelik Şartları

 

2.1  Üyelik Site’nin ilgili bölümünden üye olmak için gerekli olan formun “Kullanıcı” tarafından doldurulması, istenilen kimlik bilgilerinin verilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve Toplanzi tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu dokümanda tanımlanan “Kullanıcı” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

2.2  Site’ye üye olabilmek için reşit olmak, tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmak ve Toplanzi tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan işlemler veya yukarıda belirtildiği gibi Toplanzi tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyeliği süresiz yasaklanmış olan kişiler tarafından yapılan başvurular kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi “Üyeliğin” doğurduğu hakların kullanılmasına engeldir.

 

 

3.     Kullanıcının Hak ve Yükümlülükleri

 

3.1  Kullanıcı üyelik prosedürlerini yerine getirirken, "Site" hizmetlerinden faydalanırken ve "Site”deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu doküman içerisinde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde yararlandığı hizmete ilişkin belirtilen kurallara/beyanlara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul eder.

3.2  "Kullanıcı", Toplanzi’nin yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlar içerisinde, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde kullanıcılara ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder.

3.3  Kullanıcıların, Toplanzi tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla "Toplanzi Üyelik Hesabına" girişte kullandıkları "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve müstakilen kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutularak saklanmasını sağlamaları tamamen Kullanıcıların sorumluluğundadır. Kullanıcılar "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, münhasıran ve müstakilen kendisi tarafından kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı diğer Kullanıcıların, Toplanzi’nin ve/ veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlardan sorumludur.

3.4  Kullanıcı Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin ve site üzerinden yapacakları sohbet ve görüşmelerin hukuka, genel ahlaka ve toplumsal değerlere/düzene uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Toplanzi kullanıcı tarafından Site’ye yüklenen, değiştirilen veya sağlanan ve kullanıcıların birbirleriyle yapacakları sohbetler kapsamındaki içerik ve bilgilerin güvenli, doğru veya hukuka uygun olduğunu hiçbir koşul altında kontrol etmek ya da araştırmakla yükümlü olmadığı gibi, işbu madde içeriğinde geçen ve bu maddede belirtilen koşullara aykırı içeriklerin Site’de yeralması, yayınlanması veya dağıtılması nedeniyle 3.kişilerin uğrayacağı zararlardan dolayı sorumlu tutulmayacaktır. İşbu madde kapsamında Toplanzi’nin uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zarardan ilgili içeriği siteye sağlayan kullanıcı sorumlu olacaktır.

3.5  Toplanzi’nin sunduğu hizmetlerden yararlananlar ve "Site"yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla "Site" üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların "Site" dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her "Kullanıcı", Toplanzi’nin ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki "Site" dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde işbu madde içerisinde belirtilen içerikleri "Site" üzerine yüklemeyeceğini; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Toplanzi ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. "Kullanıcı"nın kullanım koşulları hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri "Site" üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Toplanzi doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

3.6  ."Site"de "Kullanıcılar” da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Toplanzi’nin, Toplanzi çalışanlarının ve yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. Toplanzi, "Kullanıcılar” da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.

3.7  Kullanıcı hak ve yükümlülüklerini, her ne surette olursa olsun üçüncü şahıslara devir ve temlik edemeyecek, herhangi bir sebeple 3. bir şahsı sorumluluklarına, haklarına ortak edemeyecektir.

3.8  Toplanzi, Site üzerinden, Toplanzi’nin kendi kontrolünde olmayan üçüncü kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, Kullanıcı'lar tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle Toplanzi tarafından sağlanmış olabilir ve link ile erişilen web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Toplanzi’nin herhangi bir sorumluluğu yoktur.

3.9  Kullanıcı, Toplanzi’nin takdirinde olmak üzere Toplanzi ile rekabet içerisinde olan herhangi bir hizmeti temin etmek üzere Site’de görüntülediği ve/veya Site’den elde ettiği bilgi, içerik veya verileri kullanmayacağını veya kopyalamayacağını kabul ve taahhüt eder.

3.10                Site’de Kullanıcılar tarafından duyurusu yapılan herhangi bir toplantı, organizasyon, etkinlik vs. iptali, ertelenmesi ya da sözkonusu organizasyonun herhangi bir sebeple katılımcıların beklendiği şekilde gerçekleşmemesi nedeniyle Toplanzi’nin kullanıcılara ya da 3. Kişilere karşı herhangi maddi veya manevi sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.11                Site’de Kullanıcılar tarafından duyurusu yapılan herhangi bir toplantı, organizasyon, etkinlik vs. ilgili olarak ilgili etkinliğin gerçekleştirileceği yerde, alanda katılımcılara ya da 3. Kişilere herhangi bir sebeple gelebilecek maddi veya manevi zarardan Toplanzi hiçbir şekilde ve koşulda sorumlu olmayıp, sözkonusu etkinliğin gerçekleşme biçimine, içeriğine, amacına, nasıl devam ettirileceğine, katılımcılara, katılımcıların hal ve davranışlarına bunlarla sınırlı olmamak üzere sözkonusu etkinliğe ilişkin herhangi bir konuyla ilgili olarak Toplanzi’nin hiçbir kişi veya kuruma, site kullanıcılarına ya da etkinliği organize edenlere karşı hiçbir cezai ya da hukuksal sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.12                Toplanzi, sitenin hatasız veya kesintisiz olacağını garanti ve taahhüt etmez. Bununla birlikte, Toplanzi, sitede sunduğu hizmetler kapsamında kullanıcılara belirli bir amaca uygunluk, kesintisiz devamlılık, güncelleme, işlevsellik, doğruluk, hatasızlık dahil, açık ya da zımni hiçbir garanti ve/veya vaad, taahhüt vermemektedir. Site ve içeriği "mevcut haliyle" sunulmaktadır. Toplanzi, site üzerinden yüklenen dosyalarda virus ya da kirletici veya bozucu özellikler bulunmadığını da garanti etmemektedir. Toplanzi, sitenin ticari değerine ilişkin garantiler veya taahhütler de dahil olmak üzere her türlü başka aleni veya zımni garantiyi de üstlenmemektedir. Toplanzi Sitenin kullanılmasından kaynaklanabilecek zararlar için hiç bir şekil ve surette sorumlu tutulamaz.

3.13                Toplanzi, Site'de sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman için değiştirebilme; Siteye “blog” koyma, Kullanıcı'ların sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, Kullanıcı'lar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkına haizdir. Toplanzi, bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve süre vermeden kullanabilir.

3.14                Toplanzi her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde kullanıcının üyeliğine ve/veya topluluk yöneticiliğine son verebilir veya veya geçici olarak durdurabilir.

 

 

4.     Topluluk Yöneticisinin Hak ve Yükümlülükleri

“Topluluk Yöneticisi aynı zamanda Üye olabilir ancak topluluk oluşturan ve yöneten olarak aşağıdaki koşullara uyacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder”

 

4.1.1      Topluluk Yöneticisi kendi topluluğunu oluşturan, topluluğun yönetimini elinde bulunduran gerçek ya da tüzel kişidir.

4.1.2      Topluluk Yöneticisi işbu dokümanda yer alan kullanım koşullarını tamamıyla gayrikabili rücu kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

4.1.3      Topluluk Yöneticisi Site’de oluşturacağı topluluk/toplulukların hiçbir şekilde hukuğa ve ahlaka aykırı amaçlar taşımayacağı, topluluklar kapsamında düzenlenecek toplantı, organizasyon vs gibi etkinliklerin hiçbir şekilde yasalara aykırı olmayacağını, her etkinliği yasal mevzuata ve taahhüt ettiği ve duyurduğu tüm koşullara uygun bir biçimde gerçekleştireceğini, aksi halde 3. Kişilere ve site kullanıcılarına veya Toplanzi’ye karşı tüm cezai ve hukuksal sorumluluğun kendisine ait olacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.4      Topluluk Yöneticisi organize edeceği veya duyurusunu yapacağı tüm etkinliklere ilişkin Kullanıcıları eksiksiz ve doğru bir şekilde bilgilendireceğini, etkinlikle ilgili yer, içerik, zaman vs. değişiklik olması, etkinliğin ertelenmesi ve/veya iptal edilmesi durumunda Kullanıcıları duyurulan etkinlik tarihinden en az 5 (beş) gün önceden bilgilendireceğini, Kullanıcıların bilgilendirme eksikliği veya hatasına ilişkin her türlü şikayet ve talebinden tek başına sorumlu olduğunu Kabul ve taahhüt eder.

 

5.     FİKRİ ve SINAİ HAKLAR

 

5.1  Kullanıcı Toplanzi’ye sunduğu bilgilerin sahibi olduğunu ve herhangi bir zamanda bu bilgilerin iptalini talep edebileceğini kabul eder. Kullanıcının bilgileri veya içeriği başkaları ile paylaşmış olması ve bilgilerin bu kişilerce iptal edilmemiş olması veya diğer kullanıcılar tarafından kopyalanması veya muhafaza edilmesi bu hakkın dışındadır. Bundan başka herhangi bir şekilde şu anda bilinen veya gelecekte keşfedilecek olan kullanıcı tarafından hizmetlere ilişkin geliştirilmiş olan içerik, fikir, konsept, teknik ve/veya veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak şartıyla Toplanzi’ye dolaylı veya doğrudan gönderilen Kullanıcı tarafından sağlanmış bilgilere dair Kullanıcı’dan veya herhangi bir üçüncü taraftan herhangi bir izin alma ve/veya anılan kişilere ücret ödemesine gerek kalmadan Kullanıcı Toplanzi’ye kopyalamak, türetilmiş çalışmalar hazırlamak, geliştirmek, dağıtmak, yayınlamak, ortadan kaldırmak, alıkoymak, eklemek, işlemek, analiz etmek, kullanmak ve ticarileştirmek üzere münhasır olmayan, iptal edilemez, dünya çapında, daimi, sınırsız, temlik edilebilir, alt lisans olarak verilebilir, tamamen ödenmiş ve telifsiz bir hak vermektedir. Toplanzi’ye gönderilen tüm bilgileri kaybetme riski tamamen bilgileri gönderen Kullanıcı’ya aittir. Kullanıcı Toplanzi’ye bilgi sağladığında, bilgileri göndermeye yetkili olduğunu ve bilginin doğru olduğunu, gizli olmadığını ve herhangi bir anlaşmadan doğan kısıtlama veya üçüncü kişilere ait hakları ihlal etmediğini beyan ve garanti eder.

5.2  Site'nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm bileşenleri (Toplanzi’nin telif haklarına tabi çalışmalar) Toplanzi’ye ait olarak ve/veya Toplanzi tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Toplanzi hizmetlerini, Toplanzi bilgilerini ve Toplanzi’nin telif haklarına tabi çalışmalarını kopyalamaz, lisans veya alt lisans veremez, yayınlamak, iletemez, dağıtamaz, uygulayamaz, sergileyemez, paylaşamaz, çoğaltamaz, satamaz, yeniden markalaştıramaz veya başka bir şeklide aktaramaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, tersine mühendislik yapamaz, kaynak koda dönüştüremez, kaynak kodunu oluşturamaz, kod açamaz veya kaynak kodu ve bunların herhangi bir parçasını türetmeye başka bir şekilde teşebbüs edemez veya başkasının Toplanzi’nin hizmetlerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dâhil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Toplanzi’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dâhil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

5.3  Kullanıcı, Site’ye sağlayacağı, paylaşacağı tüm bilgi ve içeriklerin sahibi kendisi ise bu kullanımlara ilişkin gerekli izinleri verdiğini ve/veya kendisi değil ise ilgili kişi/kuruluşlardan gerekli izinleri aldığını ve izinleri almakla yükümlü olduğunu ve tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder. Toplanzi, Kullanıcı’nın sağladığı içerikler sebebiyle kişi ve kurumların özel hayatına, şahsiyetine vesair haklarına zarar gelmesinden, uğrayacakları diğer zararlardan sorumlu değildir. Bu konuda her türlü sorumluluk Kullanıcı’ya ait olup, Toplanzi’ye gelebilecek her türlü talebin tek muhatabı olduğunu ve bu konuda Toplanzi’nin uğrayacağı her türlü zararı Toplanzi’nin ilk talebi ile birlikte derhal Toplanzi’ye ödeyeceğini peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

 

6.     GİZLİLİK

 

6.1  Kullanıcı, Toplanzi hakkında, öğrendiği ve Site’yi kullandığı süre boyunca kendisine sağlanan her türlü bilgi, standart ve uygulama, doküman, yazışma ve üçüncü kişilerce yasal yollarla elde edilmiş bilgiler dışındaki tüm (gerek yazılı ve gerekse elektronik ortamda sağlanmış olsun) bilgi ve materyalleri ticari sır ve gizli bilgi olarak kabul etmeyi ve bu bilgileri, Toplanzi’nin yazılı izni olmadan, üçüncü kişilere vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi, Toplanzi’nin yetkilendirdiği kişilerin erişimlerini engellememeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan kaçınmayı taahhüt eder.

6.2  Gizliliğin ihlali halinde Kullanıcı, Toplanzi’nin her türlü zarar ve ziyanını tazmin etmeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

 

7.     KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

"Kullanıcı”, Toplanzi ile doğabilecek ihtilaflarda Toplanzi’nin kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

8.     TEBLİGATLAR VE YETKİLİ MAHKEME

 

 İşbu Anlaşmadan kaynaklanan veya işbu Anlaşma ile ilgili ve Toplanzi ile yaşanan her türlü ihtilaflar  konusuna göre İstanbul Mahkeme ve İcra dairelerinde görülür.